Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 258

Transcription

Tot nakominge deses verbinden Sij Comparanten
specialijk de vorengemelde goederen, voorts hunne
personen en goederen Soo tegenwoordige als toe¬
komende, en dat wel te Samen en ider in Solidum
en voor't geheel, onder affstand van 't voorregt
van Schuld Splissing, en dat ider Sou konnen vol¬
staan met Sijn aandeel te voldoen, mitsgaders
voor Soo veel nood Sij onder affstand van 't voor¬
regt dat een Principaal eerst mott werden
geexecnteert eer een Borg aansprakelijk is;
Alles met onderwerping en ten bedwang van alle
Heeren regters en geregten, en met affstand van
alle 't geene dat hier tegens Soude mogen Strijden
En Soo bij verongelucken off Schade van 't Schip,
iets van hun Comparantens goederen geborgen
off te gesalveerd mogte werden, Sal Sulks komen
ten voordeele van voornoemde Heer geebrand
Creijnen ordre off regt verkrijgende
Aldus gepasseerd binnen Amsterdam ter
presentie van Johannes Fredrik godholt & Jan
Boede meijnderts z als getuijgen
Hendrik Meester
g
Dtalfffn
Kets
Claes Gerekens
Joar ens: Kisk
Tohens Pijamdeer
Johamnes Frederis God frolt
Jan Boede Meumdersz
Jan Verleij
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (259)  Go to the previous page (257) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/