Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 254

Transcription

Somme van Een duijzend guldens.
Jan haer Testatrices Nigt Elisabeth Bruijere
huijsvrouw van Paul Bellanger wonende alhier,
mede een Somme van En duijzend guldens.
Aan haer Neeff Isaac Bruijere wonende te
Leijden, insgelijks een Somme van Een duijzend guldens
Jan haer Nigt Catharina Douffet huijsvrouw
van Pierre Jean La Bouvee mede een Somme van
Een duijzend guldens.
Jan hr Susanna Collasse dog ter van Francou
Collasse een Somme van Vijff hondert Suldens Welke
Somme bij haer minderjarigheijd aan har ouders ofde Langstlevende van hun, te
behoevde Sal mogen werden uijtgekeert
haren
Jan haer Testatrices Knegt Trans Becoort
die verscheijde Jaren bij haer heefft gewoond,
ijhp he Teser
ij t een Somme van
Een duijsend guldens.
En aan de Weduwe van Stijb wonende thans
in de Lindestraat boven de Stal van de Heer
van den Bos op de agter kamer, Jaerlijks, Soo
Lang Sij in 't Leeven Sal Sijn, een Somme van Eer
hondert guldens; dog waer van het Eerste Jaer
eerst Sal verscheenen Sijn en betaald moeten werde
den Eersten Januarij komende een Jaer en Ses
weeken na haer Testatrices overleijden;
Begeerende ook de Testatrice dat alle de andere
hier vorengemelde Legaten niet eerder Sullen werden
uijt gekeerd als een jaer en ses weeken na haer
Testatrices overlijden; en ingevalle een off meer der
voornoemde gelegateerdens gedurende die tijd quame
te overlijden, offte ook voor de Testatrice overleden was
^ Sijn vervallen en
Sal des Sodanigens Legaat ^ komen ten voordeele
van haer Testatrices natemeldene Erffgename
Ende in alle haer Testatrices verdere en restee¬
rende nalatenschap, en Sulks Soo roerende als
onroerende goederen, gelden, actien, crediten, &
geregtigheden, niets uijtgezondert van 't geene
Sij Testatrice verder nalaten Sal, daer inne ver
klaerde Sij Testatrice tot hare eenige en inier¬
sele Erffgename te noemen en institueeren
Juffrouw Elisabeth de Vries, Sijnde ongehuwd, en
thans bij de Testatrice wonende
sodanig nogtans, dat ingevalle de voornoemde
gestelde Erffgename Elisabeth de Vries, binnen
de tijd van een Jaer en Ses weeken na haer
Testatrices overlijden, quam te Sterven, dat als
dan, niet alleen aanstonds, off een bequame tijd
na dat affsterven, de hier vorengemelde Legaten
aan de als dan nog in Leven Sijnde gelegateerden
Sullen moeten werden uijtgekeerd, en het Jaerlijkse
Legaat met de dood van de Erffgename Sal beginnen
te Lopen en aanvang neemen, maer dat ook als
dan, de uijtkeering van lde de gemelde Legaten
aan de als dan nog Levende gecegateerdens Sal
moeten werden verdubbeld, Sulks dat ider van
hun als dan eens Soo veel Sal genieten als hier
voren is gesteld, en mitsdien ook de weduwe van
Stijl in plaatse van Een hondert guldens s Jaers,
twee hondert guldens Jaerlijks trecken Sal;
Verklarende de Testatrice, in opgemelde geval,
dat meerdere; aan ider der gemelde gelegateerdens
die dan nog in Leven Sullen Sijn, mede te Legateeren
bij desen Zog Sullen deselve, ider Sijn aandeel na rato van Sijn
Legaat, moeten dragen en betalen in 't voor't Collateraal van haer
Testatrices tenschap Sal moeten werden betaald

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (255)  Go to the previous page (253) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/