Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 241

Transcription

Op heeden den 1„
october des Jaars 1760 Compareerde Voor mij Jan
Verleij Notaris Publicq bij de Ed Hove Jan Hollan
Geadmitteerd binnen Amsterdam Resideeren
den 17: Oetbber
1765
g
15
nuijen
Schip: ijsbrand Thomasz voerende 't Schip de drie gebroeders 351
laast gekomen van Riga wonende te hereveen
doog Sijnde thans present binnen dese Stad
De Welkaarde bij desen te Conscilueren & Magtig
te makin de Heeren Foekes en van gbeijren
wonende alhier
Omme in alle gevallen zijn Comparants Persoonte
representeren en soo van Reets gedane als nog te
doene Rijsen met het voorstz Schip soo Lange hij Com
parant het selve als Schipper sal Voeren, van
een igelijk te Eijsschen Vorderen & ontfangen
alle 't gene hem Comparant voor Vragt Pennen
gen Ordinaie & Ratra ordinaie averijen ongelden
& Legdagen off andersints bevonden Sal werden
te Competeren, in gevolgen de Cognossemen te ieke¬
of andere beschijden; voor alle ontfangst be
hoorljke quitantie te verleenen, niet een jgelijk
te rekenen Liquideren & adjusteren ook alle der
Schellende saken met een igelijk te accorderen
Transigeren of Compromitteeren des noots
ook in Regten te aggeeren & Zijn Comparants Sake
Voor alle Regters geregten & regts Collegien
waar te nemenuijt te Voeren & te vervolgen tot
den uijt Eijnde d Executie toe, arresten op persong
& goedenen te doen, die te vervolgen & ook weder
te ontslaan, alle gerequireerde Cautien te stel
Zen ende Borgen Weder bevrijdinge te beloven
mitsgaders ook Domicilium te kiesen & voort
soo in als buijten regten nog alles meer te doen
& Verigtent geen vereyst Sal werden & hy Com
parant Selfs present Sijnde Soude konnen
of mogen doen, met magt van Substitutie
meder Soo in als buijtn Regten

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (242)  Go to the previous page (240) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/