Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 234

Transcription

Op heeden den vestiende
October des Jaars een duzend sevenhondert Testig
175
Siddags de klokke omtrent half vier uuren
Compareerden voor mij Jan Verleij Notaris
Publicq bij de Ed: Hove van Holland geadmit
teerd binnen Amsterdam Resideerende
Inpresentie van de Nabeschrevene Getuijgen
34:8
den 16e: Octob: 1764
d' Eersame Sibe ages en d' Eerbare Neeltje gawes
(namiddags de klocke
omtrent halff Vien
Egtelieden wonende op 't Eijland ter Schelling dog
Sijnde thans present binnen dese Stad, aan de onder
g
genoemde getuijgen bekend gezond van Lighamen
niet boven ƒ 4000:-
en beijde met volkomen gebruijk van verstand en
Sinnen Soo als klaer was blijkende Dewelke
113 : -
verklaerden door overdenkinge des Doods te rade
geworden te Sijn om van hunne nalatenschap bij
Testament te disponeeren doende Sulks op de
volgende wijze
Dog Eerst en voor off hebben Sij Testateuren
herroepen en vernietigt alle Testamenten Codicillen
en andere actens eenige Kragt van uijtterste wille
hebbende die door hun voor dato deses 't Sij tesamen
ider apart off met en benevens imand anders ge¬
maakt off gepasseerd mogte Sijn geene uijtgesondert
En also op nieuws disponeerende verklaerden
Sij Testateuren Elkan deren over en weder dat is de
Eerststervende den Langstleevende van hun beijden,
te Stellen en te benoemen tot eenige en algeheele
Boedelhouder off Boedelhoudster en dat van alle
de goederen Soo roerende als onroerende gelden
actien crediten en geregtigheden niets uijtgesondert
van 't geene de Eerststervende nalaten Sal; met magt
bezitten
omme alle deselve te aanvaerden ^ daer van te mogen
verteeren en verkopen na welgevallen
Mits dat i ieel Langstlevende gehouden Sal
Sijn de Kind off Kinderen uijt dit huwelijk verwekt
en op 't overlijden van de Eerststervende werdende
bevonden ondentelijk optevoeden en grootte brengen
mitsgaders te doen onderwijsen in 't geen deselve Sal
dienstig oordeelen, en wijders aan elk kind dat
mondig werd off komt te trouwen te geven Sodanig
een uijtzet als de Langstleevende als dan na gesteld
heijd des boedels en na eijgen discretie Sal goedvinden &

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (235)  Go to the previous page (233) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/