Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 215

Transcription

Op heeden den 14 octoben
des Jaars 1765 Compareerden voor mij Jan
Verleij Notaris Publicq bij de Ed: hove van
Holland geadmitteerd binnen Amsterdam
Resideerende
den 14e: Octob:
1760
342
Hidde Jansz Stuurman Sibble Annes Kok
en Sipke Baukes matroos alle drie
Van Genoegen Ouderdom en in die bedieni
ngen Nu Jongst gevaaren hebbende oof
Schop 't kort verblijkf daar Schipper op is
Eise Jansz Terwiens Requisitie Sij
Comparanten hebben getuijgt en verklaart
Dat hun voornoemde Schip in de maand
Septembr: deses Jaers 1750 te Bourdeaux is beladen
met oxhooffden Wijn, tiersjes asijn, Stucken
brandewijn packen Linnen balen papier Kasjes
pruijmen &ca: alle welke goederen in hun Schip
door een ordinaiie Stads Stuwer gestuwt en
geplaast mitsgaders onderslagen en vastgelegt
geworden Sijn
Dat het gedagte Schip voor en op het
laaden was gecealfacate en Volgens hunne bevindinge
ook hegt en digt sijnde vodits in gerequireerde Staade
om de ingelaadene Goederen behoorlijk over teete
konnen voeren de mast en pompen met Kraajer
wel voorsien en de lujken bij hunne vertrek
met presenningen gedekt en digt toegeschulks

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (216)  Go to the previous page (214) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/