Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 207

Transcription

Op heeden den 13 octoben
des Jaars 1760 Compareerden voor mij Jan
Verleij Notaris publicq bij de Ed: Hove van
Holland geadmitteerd binnen Amsterdam
Reoideerende
den 18e: Octobr:
1760
g
Johan Thomas Kalk Stuurman Harmen Danielsz
rosen
Kok Jan Laurensz en Jan Cornelisz alle vier
Caps
Van Genoegen Ouderdomen in dis bedieningen Nu
Jongst gevaren hebbende op 't Schip de Jonge Rijndert
Bewalda Daar Schipper op is Albert
Hannes Terwrens Requisitie Sij Comparan
ten hebben getuijgt en Verklaart
Dat hun voornoemde Schip in de maand Augus ^
tus deses Jaers 1700 te Dantzig is beladen met een
partije Larw, welke in hun Schip behoorlijk
geplaast en met matten wel verzorgt geworden is
Dat het gedagte Schip voor en op 't Laden Wass gecal¬
^ en digt
faat en volgens hunne bevindingg ook hegt Zijnde
verders ook behoorlijl gegarniert en
voorts on gerequiseerde Saat om Coopmans goederen
behoorlijk over Zee te konnen voeren de Mast en Wompen
MetkWes voorsien en de Leijken bj hun vertrek
en
Met presenningen gedekt en digt toegeschalkt
Dat Sij also met hun voornoemde Schip van Dantsig
vertrocken en den 24e: augustus uijt 't Vaerwater in Zee
gelopen Sijn gedestineerd na Bourdeaux
Dat Sij den 28e: Augustugen de Zond quamen en den
29e: dito weder daer uijtgezeijld Sijn
Dat Sij in de Noord Zee den 29e: 30e: en 31e: Augustus
hadden harde winden en Stijve Koeltens met hoge &
holle Zeen waer in hun Schip Swaer werkte en Slingerde
en Sij ook veel Zeewater op en overkregen; Liepen den
gemelde 31e: Augustus om de harde Contrarie winden
in okse fioerd binnen daer Sij met Contrarie Winden
geleegen hebben tot den 12e: September als wanneer
Sij met goed Weer van daer vertrocken om hunne reijse
te vervorderen hebbende in en uijt een Loots aan boord
gehad waer voor den Schipper heefft betaald
op g

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (208)  Go to the previous page (206) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/