Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 167

Transcription

Dat Sij also met hun voornoemde Schip van
Cendres vertrocken en den 21e: Augustus in Zee
gelopen Sijn gedestineerd na dese Stad Amsterdam
Dat Sij in de bevordering hunner reijse her¬
waerts den 23e: 24e: 25e: 27e: 28e: 29e: 30e: & 31e: augus
tus hebben gehad harde winden en Stijve Koeltens
met hoge en holle Zeën waer in hun Schip werkte
en Slingerde en Sij ook veel Zeewater op en over
gekregen hebben
Dat Sij voorts den 8e: September in Texel
^ zout
binnen gekeemen en na twee Ligters ^ om Pampus
gelost te hebben, den 16e: Septembr: (alle de datums
volgens Journaal) voor dese Stad gearriveerd
Sijn, daer hunne verdre Ladinge nog in 't Schip
^gepeele
is Leggende, Sijnde met het geloste de Ladinge
a Soo als Sij die te Cendres hebben ingenomen
Verklaarende Sij lieden verder en wel ider¬
voor zig dat Sij in en omtrent het behan¬
delen hunner Ladinge Sig altijd Eerlijk
en getrouwelijk gedraagen en daar om
tient geen bedtog off dieffstal gepleegt
hebben en dat Sij lieden ook niet en wee¬
ten dat sulks door imand anders geschu¬
is
Verklaarende nog Laastelijk en wel
ider na beste kennis en gedagten en Sulks
meede Elk voor Sig
Dat de nattigheijd en daer door veroorsaekte
versmelting welke aan de Ladinge Zout
in hun Schip gekomen mogt Sijn Sal veroor¬
saakt wesen door de hier vorengemelde harde
winden en Stijve koeltens het werken en Slingeren
van hun Schip en 't Zeewater daer inne op
en overgekregen
Immers niet door eenig manquement aan
hun Schip als Zijnde inmaniere Voorsz:
voorsien en geequipeert geweest hebben
de ook 't Scheeps volk geduukende de voren
staande Reijse wel op de pomopen gepast
en deselve altijd lens gehouden en vodts
in alles goede Zeemansschaap gebruijkt
gevende Sij lieden voor reedene van weten¬
schap als in den Text presenteerende ider
Sijn gedeposeerde solemnelijk te bevestigen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (168)  Go to the previous page (166) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/