Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 111

Transcription

Op heeden den 18: September des
Jaars 17605 Compareerde voor mij Jan
Verleij notaris Publicq bij den Ex: Hove
van Holland geadmitteerd binnen Amsterd
dam Residerende
den 18: Seper
311
1760
Jan Maurits van Middelburg
In den Jaare 1747 voor matroos met het Schip
Nieuwalcheren voor de Caamer Zeeland uijt gevaaren
ende nu onlangs met het Schiop de Leeffde
voor de Caamer Amsterdam uijtoos tind een
teruggekoomen en behoorlijk afgedankt
Dewelke verklaerde te Constitueeren d E. E. Cornelis de Koster Bode in
Zeelerd en Evert Massou wonende alhier te Samen en ider in 't bisonder
peesalijk tomme te vorderen en ontfangen
van de Ed: Heeren Bewind hebbenen van
de Oostindische Compagnie ter Camere
Zeeland voornoemt alle het geene hij Compe¬
rants voor agien maand Geeden als
anderzints mitsgaders voor het douceur
of egenvalenst volgens her reglement
van anne 17e tersamee voornoem
te Goedeheeft, voor den ontfangs te
qurteeren en desr namaningeen te
staen Borgen te stellen en de zelve
weeder betrijdinge te belooven; met
magt van Substitutie en met belofte
van approbatie onder verband als
na reigten en voorts om de ontfangene penningen uijtte
keeren aan hendrik Boo won: in 't groot hemelrijk
Gegaasseert in Amsterdam voorno
resent e Jehannes Fredrik godholt en Jan Boede
meijndertsz als getuijgen
dit merk gesteld door Jan naurits
Johanhas drre derin godholt
Jan Boede meijn Verte
Jan Verleij:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (112)  Go to the previous page (110) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/