Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 102

Transcription

Op heeden den 18 Fep
tember des Jaars 1765 Compareerde Voor mij Jan Verleij
Notaris Publicq bij de Ede Hove Van Hollant Geadmitt
teerd binnen Amsterdam Resideerende
den 18: Sep
1760
g
24t
ber
308:-
d' E. Christiaan groenenberg van Plensborg
Logeerende binnen dese Stad dog Staande hans
op Sijn vertrek om voor Bootsman met het
Schip de Wenard Capn: Pieter Barts te nasi¬
geeren na Suriname, Dewelke verklaerde
bij desen te Committeeren en aan te Stellen d' E.
Jan Hansse rhee wonende alhier in de late
heverstte bij de geldense kaan
omme bij Sijn Comparants overlijden Sijne ver¬
diende en te goede hebbende gagien maand en
andere uijtstaende gelden, mitsgaders Sijne
nagelatene goederen, 't Sij onder wien off waer
berustende te innen, vorderen en ontfangen, voor
alle ontfangst behoorlijke quitantie te verleenen
en voor namaninge te caveeren des noods borgen
te Stellen en deselve weder bevrijding te beloven
^ ten meesten voordeele
vervolgens Sijne goederen ^ te verkopen en te gelde
te maken, Sijne Schulden uijt Sijne nalatenschap
ver
ders
te voldoen en vaats Sijn Boedel e te brengen
tot volkomen Effenheijd en Liquiditeijt en 't Suijver
overschot van dien aan Sijn Comparants Erffge¬
namen uijttekeeren; Voorts daeromtrent Soo
in als buijten regten al dat geene te doen en verrigten
't geen daer toe Sal werden vereijscht; gevende
hij Comparant tot alle 't Selvige aan den gecom¬
mitteerde Soo ample magt en authoriteijt als daer
toe werd vereijscht en na regten gegeeven kan
werden, ook de magt om imand nevens Sig off bij
Sijn overlijden in Sijn plaats aan te sStellen met
gelijke magt, en Sulks met uijtsluijting van
alle anderen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (103)  Go to the previous page (101) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/