Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 93

Transcription

ontfangst der gemelde penningen; Soo beken
Sij Comparanten als nu met approbatie van alle
geene door hem Frans Vlasblom als mede door
voornoemde Nicolaas van Lecuwen ten hunn¬
opzigte in den boedel van gedagte Maria I
^ & 't welk Sij Comparanten tot hun genoegen hebben rgegaan & geexamen
Leeuwen is gedaan en verrigt) bij desen ontfan
te hebben uijt handen van hem Frans Vlas blon
^ waervan was affgegeen voor
^& de voornoemde Somme van ƒ 178:14:6 en di
Kosten op 't ropues
voors: quitentie
ider der Comparanten voor Sijn portie een Som
gevallen 115:18:-
Slks daer van resteede ƒ78: 18: 3 en daer mede volkomen voldaen
een Somme van ƒ 157:14:6
te Sijn van alle 't geene hun, als mede Erffgenaam
van meergedagte Maria van Leeuwen, eenigse
was competeerende; quiteerende mitsdien Sij
Comparanten hem Frans Vlasblom deswegens
iets verder
volkomen en absolut, Soude de uijt dien hooffde
off meerders ten Sijnen Lasten, off tot Lasten va
gedagte wede: Nicolaas van Leeuwen, te pretend
ren te hebben; Belovende hun ook voor alle
namaning en aansprake wegens 't vorenstaerd
op & tegens een igelijk Kost & Schadelooo te
Sullen indemneeren en bevrijden, onder verban
van hune perzonen en goederen als regt
^ herreekening
affstaande van relieff ^ het vorderen van nadre
opening off Inventaris, en voorts van alle ver
behulpmiddelen en gratien van regten die hun
tegens den inhoud deses Soude konnen te bate kom
Dat aldus passeerde binnen Amsterdam ter present
van Abraham grasper en Adrianus Verhoek als getuijge
Johannistik Kelbvi
dit + merk geseld door Willem
de Suijger
Abraham Grasper
dranus Verdoek
Le
Jan V
Nots:
d' E Johaps

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (94)  Go to the previous page (92) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/