Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 59

Transcription

mitsgaders doen onderwyzen in 't geen dezelve zal dienstig oor-
delen, en wyders aan elk kind dat mondig wert, of komt te
^ of ook in Cas van eerder herhuwelijken der Langstlevende aan hun bewijs te doen in beider gevallen
trouwen, uitzetting te geven ^ na discretie, en zo veel of weinig
als de langstlevende zal vermenen te zyn verpligt, en met der
kind of kinderen gedrag verdient te wezen; Alle het welke de
gemelde kind of kinderen zal verstrekken in plaatze, en tot
voldoening van de legitime portie, hen na regten competerende,
als waar in de eerststervende deszelfs natelatene kind of kinderen
tot mede erfgenamen institueert by dezen, en verder niet
Voorts hebben zy Testateuren ook de langstlevende van hun
beiden gecommitteert tot Executeur of Executrice van dit Testa-
ment, mitsgaders tot enige Voogd of Voogdesse over hunne
natelatene kind of kinderen, en derzelver goederen; met zoda-
nige magt en gezag als daar toe behoort, en gegeven kan werden,
ook van assumtie en surrogatie; specialyk in cas van hertrouwen,
dat de langstlevende als dan zal mogen verkiezen en aanstellen
zodanige personen, het zy vrienden of vreemden, om over het
te doen bewys in der minderjarigen naam te staan, als dezelve zal
goedvinden, zullende egter het bewezene onder den langst-
levende verblyven, zonder enige cautie of zekerheit te stellen,
tot dat de kind of kinderen meerderjarig of getrouwt zyn, mits
dezelve voor de vrugten zo lange alimenterende nabehoren.
Alles en in alle gevallen met uitsluiting van alle anderen,
specialyk, dog met eerbied, bedankende en excuserende de Ed.
Achtb. Heeren Weesmeesteren van deze Stad, en andere plaatzen,
daar hun sterfhuis mogt vallen, of goederen gelegen zyn.
En ingevalle Sij Testatrice de Eerststervende was Sonder
eenige kind off Kinderen natelaten en haer moeder
Anna Nagtegaal als dan nog Leeffde, Soo verklaerde
Sij Testatrice in datgeval haer gemelde moeder wel
te Stellen tot hare mede Erffgename dog niet verder
als in de Legitime portie haer als dan na regten Compe¬
teerende, en haer Testatrices voornoemde man als
voren in't verdre van hare nalatenschap
En bij aldien het quame te gebeuren dat Sij
Testatrice quam te overlijden terwijl den Testateur
uijtlandig was, Soo verklaerde Sij Testatrice in dat
geval te versoeken en te Committeeren haer moeder
de voornoemde Anna Nagtegaal benevens d' E.
gerrit Trach, om als dan haer Lijk op een orden¬
telijke wijse te doen begraven, de Kind off Kinderen
die mogten nablijven te verzorgen, en voorts den
boedel & goederen onder behoorlijke inventarisatie
te neemen en houden in hunne bewaringe tertijd
en wijlen den Testateur Sal Sijn geretourneert
off daeromtrent ordre Sal hebben gesteld
Alle 't geene voorsz: Staat de Testateuren duydelijk
voorgelezen Sijnde verklaerden Sij 't Selve te wesen
hun beider en elk Testament en volkomen uijtterste
wille; begeerende dat het als sodanig ten minste als
Codicille off Soo als 't Selve na regten best Sal komen
bestaan, na hun overlijden Sal moeten werden nage
komen L agtervolgt
Dat aldus passeerde binnen Amsterdam ter presentie
van Christiaan de Wit wonende over de oude Stadsperberes brug
en Dirk Munnik woonagtig in de buijten brouwersstraat
alhier
als getuijgen hiertoe verzogt die verklaerden de
Testateuren wel te kennen nu die geene te Sijn die Sij Sig in dese
laten noemen
Malshent Hens
Sahaba Miet
Chtistande wijtf
Dirb JMunul
Jan Verleij
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (60)  Go to the previous page (58) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/