Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 534

Transcription

gehouden en voorts in alles goede Zee
manschap gebruijkts
Gevende Sij lieden voor redenen van
Wetenschap als in den Text Pre¬
senteerende ider Sijn Gedeposeerde
Solemneelijk te bevestigen
Aldus Gepasseert binnen Ams
sterdam Tter Presentie van Bou
anas Verhoek & Hendrik Mejer Jan
als getuijgen
dese (t Letters gesteld door Jan
Engelke
Aloootfansen de bun
Jan Verleij
Arianu Verhoek
Nots:
Hendrik Meijeshuuwt
t recollement Luijd
Wij Burgermeesteren en regeerders der Stad Amsterdam deen Cond
eenen iegelijk dien 't behoord Certificeerende voor de waerheijd dat voor
ons gecompareert is Jan Engelke en heefft met Solemnele Eede
ter requisitie van Albert Janse de Baer getuijgt en verklaerd, So als
denselven albert Janse de Boer ten desen mede Compareerende bij Eede
als voren ook heefft gecertificeert en geaffirmeert den inhoude van de
vorenstaande verklaring hun door de ondergeschreve Secretaris
voorgelezen waerheijd te Sijn en daer bij te persisteeren Soo waerlijk
moest hem getuijge en affirmant tod Almagtig helpen. in
oirconde deser Stede Zegel ter Sake hier onder gedrukt
den 1e: Sept: 1756 (was geteekent) D: Hooft
o3

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (535)  Go to the previous page (533) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/