Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 516

Transcription

Op Heden den 30: augustier
des Jaars 1755 Compareerden door mij
Jan Verleij Notaris Publicq bij den Ed: Hove van Vol
land Geadmitteerd binne amsterdam Resideerende
Connelis
den 30e: ang
1756
273
Cornelis Steffens voor matroos gevaren hebbende
op 't Schip de Negelblom gevoerd door Capn Thomas
Kleijn, en den 30e: Julij 1756 van 't Selve Schip te oost
ende affgenaakt Sijnde hij Comparant preknt binnen dese
Stad dog Staende weder op Sijn vertrek na Zee
Dewelke Verklaarde bij deeze te Con¬
stitueeren en magtig te maken
d' E. Gerrit Plagge wonende alhier
Omme in de Naam en van Wegens
de Comparant te Eijsshen vorderen
en ontfangenn van de Heer Jan Willem
Nagel als Boekhouder van opgemelde Schip
^ hen
alle 't geene ^ hij Comparant voor gegien maand
gelden als andersints wegens opgemelden dienst
als nog is Competeerende
Voor den ontfangst behoorlijke quitantie
te Verleenen en voor namaninge H Haver
ren by wygeringe off uijtstel van voldoe¬
ninge ook in regten te ageeren ende Sake
voor alle regters geregtenen regts Collegi¬
en waar te nemen uijt te voeren en te vervol¬
ge tot den uijt ijnde en Excutie toe arres¬
^ en ook Weder te outslaan
ten te doen ^ alle gerequireerde Cautien
te Stellen ende Borgen weder bevrijdinge
gaders
eBeloven mits ook Domicihium te
kiezen en voorts zoo in als buijter regten

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (517)  Go to the previous page (515) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/