Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 43

Transcription

L
Op Heden den 17 Aarij de
Jaars 1755 Compareerde voor mij Jan
Verleij Notaris Publicq bij den Ed Hoel
Van Holland Geadmitteerd binnen Am
sterdam Resideerende
ebbe
N: Maij 1756
Piebe de haan Stuurman Jan
Oest kok Bauke huijtes timmer¬
man Sibold Sibesz Hendrik
kramer en Bauke fredriksz
matrosen alda
en in die bedieningen nm laast
gevaren hebbende opt Schip de
Anna galeij; mitsgaders
Cornelis Hendriksz voor Loots
op't Selve Schip geweest hebbende,
en hebben Sij Comparanten (die van
genoegsamen ouderdom Sijn) ter
requisitie van Fredrik Baukes
als na 't overlijden van Schippr:
Sietse harmensz 't gemelde Schip
als Schippr: gevoerd hebbende,
getuijgt en verklaerd
Eerstelijk allede get behalven de Loots
Dat hun voornoemde Schip
in de maand april deses Jaers 1754
te Bourdeaux is beladen met
oxhooffden Suijke, Wijn & pruijme
&ca: alle welke goederen door een
ordinaire Stads Stuwer in hun
Schip Sijn gestuwt en geplaast, mits¬
gaders onderslagen en wel vast
gelegt geworden Sijn
Dat het gedagte Schip voor & op
't Laden was gecalfaat en volgens
hunne bevindinge ook hegt & digt,
Sijnde voorts in gerequireerde Staat
om de ingeladene goederen behoor¬
lijk over Zee te konnen voeren, de
mast & pompen met Kragen wel
voorzien, en de Luijken bij hun
vertrek met prezenningen gedeks
en digt toegeschalkt
Dat Sij also met hun voorn Schip
in diervoegen beladen voorzien &
geequipeert, van Bourdeaux ver¬
trocken en den 20e: april in Zee ge
lopen Sijn gedestineert na dese

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (44)  Go to the previous page (42) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/