Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 416

Transcription

Op heden den 6 de Arequistied des
Jaars Seventien hondertsesen vijfftig
s naorts de Klocke Cirka E Huuren Compa¬
reerden voor mij Jan Verleij Notaris Sulli
bij den Ed: Hove van Holland Geadmitteert
binnen Amsterdam Residerende in
presentie van de nabeschrevene Ggetuijgen
DEersame
den 1e: abr: 1755
242
aaffob de
d' Eersame Barend Hendriksz Wilbrants en d' Eerbare
hlolke cirka
Klaaske Sijbes Egtelieden wonende in de tk
ffff uuren
^ in de Smakstee¬
g binnen dese Stad ^ aan de ondergenoemde
getuijgen bekend den Testateur gezond
niet boven ƒ 2000:-
en de Testatrice Siekelijk van Lighaam
egter beijde
met volkomen gebruyk van verstand en zinnen, zo als klaar
was blykende: Dewelke verklaarden uit overweging van de
onzekere uure des doods, te hebben voorgenomen wegens
hunne nalatenschap te disponeren, en ten dien einde hun
Testament te maken als volgt:
Eerst en voor af hebben de Testateuren herroepen en ver-
nietigt alle Testamenten, Codicillen, en andere Actens, enige
kragt van uiterste wille hebbende, die voor dato dezes door
hen te zamen, yder apart, of met en nevens anderen gemaakt
of gepasseert mogten zyn, geene uitgezondert.
En alzo (met Christelyke aanbeveeling van ziel en lichaam)
geheel op nieuw by dezen disponerende, verklaarden zy Testa-
teuren malkander over en weder, dat is de eerststervende den
langstlevende van hun beiden, te stellen en te institueren tot
enige en algehele Erfgenaam of Erfgename; en dat in alle de
goederen, zo roerende als onroerende, actien, crediten en
gerechtigheden, niets uitgezondert van 't geen de eerststervende
nalaten zal, om daar mede te doen en handelen als eygen,
mitsgaders van te disponeren na welgevallen.
Mitsdat, ingevalle kind of kinderen, uit dit Huwelyk verwekt,
op het overlyden van den eerststervende werden bevonden,
de langstlevende die ordentelyk zal opvoeden en grootbrengen,
mits-

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (417)  Go to the previous page (415) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/