Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 363

Transcription

Op Heden den 4e: Augusteer
des Jaars 1755 Compareerde voor mij Jan Verleij
Notaris Publicq bij den Ed Hove van hol
land Geadmitteerd binnen Amsterdam
resideerende
Hleeten
226
den 1e:dugustus d' E. Pieter Frans Wensink Voorzoon en
1755
mede Erffgenaam voor een Vijffde part van Sijn
Vader wijlen Dirk Nensink door hem in Sijn
g
eerste huwelijk verwert bij wijlen Johanna
14
Tiethoff, also ter Eerster Zijde,
d'E. Mrans gemening als in huwelijk
hebbende Penna Wensink en dezelve Penna
Wensink ten desen door haer gemelde Man
geadsisteert en geauthoriseert, also ter tweder
Lijde,
En d' E. E. Jan Wensink en Casper Puijter
in qualiteijt als met en benevens voornoemde
Pieter Frans Wensink door gedagte Dirk
Wensink gesteld tot Voogden over Sijne minder¬
LS
jarige Erffgenamen Sijnde Sijne ^ thans nog min¬
derjarige Kinderen Jan, Albert en Harmanus
Wensink, en also dezelve ten desen representeerende
en hun regt en intrest waerneemende een dus
ter Derder, Vierder en Vijffder Zijde;
Sijnde Sij Fema, Jan, Albert en Harmanus
Wensink de verdre Kinderen en Erffgenamen
ider voor een Vijffde part van wijlen voornoemde
Dirk Wensink door hemnin Sijn twede huwelijk
verwekt bij wijlen geenijd Dwiterus;
wonende Sij comparanten alle binnen dese
Stad en Sijnde aan mij Notaris bekend
Te kennen gevende dagfgedagte Dirk Wansink
met Sijn Laaste huijsvrouw geertruijd Dwiterus
heer bij Testament op den 19e: novr: 1752
voor Mr: Mathijs Maten de Jonge Notaris &
getuijgen alhier gepasseert, van hunne nalaten
schap disponeerende, den Testateur Eerstelijk
tot Sijne Erffgenamen hebbende gesteld Sijn twee

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (364)  Go to the previous page (362) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/