Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 346

Transcription

Op Heden den 35: febr deses Jaers 1756
Compareerde voor mu Jan Verleij Notaris Cublie
bij den EdHove van holland Geadmitteerd binnen
Amsterdam resideerende
Jeunis
1
den21e: Jalij
1755
n
1
221
Teunis Roeloffsz bootsman Andries Jurniaans Zijlemaker
Marten rasnns Sijbrand Jacobsz Jan Pieters Michiel Jansen
Damel Maprang en Christiaan Christiaansz voor matrosen gevaren
hebbende op 't Schip de rivier van Jola Capn: homme Sierds; Sijnde
den 2e: decembr: 1755 van hier wertrocken den 5e: in Texel op 't Schip
gekomen en den 2e: februarij 1756 met 't Selve in Zee gelopen, en
(Sijnde Sij Comparanten thantalle present bijnnen dese Stad
Dewelke verklaardendeese to Consti¬
tueere en magtig te maken det Bearnd
beor vvaanr de eeshier dee hedderstt
d' E. Harmen Metscher wonende alhier
in de Ramskooij
Omme in Naameien van Wegens de
Comparanten te Eijsschen Vorderen en
ontfangen van voornoemde Capn:
Homme Sierds off van den Boekhouder off
verdre rederije van opgemelde Schip alle 't
geene hun en ider van hun nog Competeerende is
in dientt van voornoemde
voor de tijd dat Sij naetrond ijnge Schip Sijn
gekomen
geweest eer Sij in Zee Sijn gelepen gg en hun gagie
heefft beginnen te lopen
Voor den ontfangst behoorelyke quitan¬
tie te verenen en voor namaninge te
Caveren bij wygeringe of uijtstet Van
Voldoeninge ook in regten te ageeren
ende saken voor alle regters geregten
en regts Collegien waar te nemen
uijt te Voeren en te vervolgen tot den uijt
eijnde en Executie toe, arresten te doen
en weder te ontslaan alle gerequireerde
Cautien te Stellen ende Borgen weder
bevrijdinge te Besoven mitsgaders ook

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (347)  Go to the previous page (345) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/