Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 304

Transcription

mitsgaders doen onderwyzen in 't geen dezelve zal dienstig oor¬
delen, en wyders aan elk kind dat mondig wert, of komt te
^ of ook in Cas van eerder herhuwelijken der langstlevende aan hun bewijs te doen in beijder gevallen
trouwen, uitzetting te geven ^ na discretie, en zo veel of weinig
als de langstlevende zal vermenen te zyn verpligt, en met der
kind of kinderen gedrag verdient te wezen; Alle het welke de
gemelde kind of kinderen zal verstrekken, in plaatze, en tot
voldoening van de legitime portie, hen na regten competerende,
als waar in de eerststervende deszelfs natelatene kind of kinderen
tot mede erfgenamen institueert by dezen, en verder niet.
Voorts hebben zy Testateuren ook de langstlevende van hun
beiden gecommitteert tot Executeur of Executrice van dit Testa-
ment; mitsgaders toe enige Voogd of Voogdesse over hunne
natelatene kind of kinderen, en derzelver goederen; met zoda¬
nige magt en gezag als daar toe behoort, en gegeven kan werden,
ook van assumtie en surrogatie; specialyk in cas van hertrouwen,
dat de langstlevende als dan zal mogen verkiezen en aanstellen
zodanige personen, het zy vrienden of vreemden, om over het
te doen bewys in der minderjarigen naam te staan, als dezelve zal
goedvinden, zullende egter het bewezene onder den langst-
levende verblyzen, zonder enige cautie of zekerheit te stellen,
tot dat de kind of kinderen meerderjarig of getrouwt zyn, mits
dezelve voor de vrugten zo lange alimenterende nabehoren
Alles en in alle gevallen met uitsluiting van alle anderen,
specialyk, dog met eerbied, bedankende en excuserende de Ed.
Achtb. Heeren Weesmeesteren van deze Stad, en andere plaatzen,
daar hun sterfhuis mogt vallen & of goederen gelegen zyn.
i peteonge
Nteid
Alle 't geene voorschreve Staat de Testateuren
duijdelijk voorgelezen Sijnde verklaerden Sij 't
selve te wesen hun beijder en elks testament
en volkomen uijtterste wille Begeerende dat het
als Sodanig ten minste als Codicille off Soo als
het na regten best Sal konen bestaan na hun
overlijden Sal moeten werden nagekomen &
agtervolgt
Dat aldus passeerde binnen Amsterdam ter
presentie van Egbert Schoereveld wonende
in de Warmoes Straat bij de haantje hoek Steeg
en Jan Siman Heuneman woonagtig in de ramskooij
alhier als getuijgen hier toe verzogt die verklaerden
de Testateuren wel te kennen en die geene te
Sijn die Sij Sig in dese laten noemen
Ders Schaps
Eersabet Lindt
Egbert Schouweltf
A Helene mann
Jan Verleij
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (305)  Go to the previous page (303) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/