Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 284

Transcription

Op Heeden den 15 fuli des Jan
1755 Compareerden voor mij Jan Verleij
Notaris Publicq bij den Ed: Hove van Hl
land geadmitteerd binnen Amsterdam
Residerende
Hesuieter
201
Dirk Jul De Heer Pieter Hogenhuijsen Junior
1755
wonende binnen dese Stad Dewelke ver¬
klaerde verkogt te hebben en bij desen te
Not
Cedeeren transporteeren en in volle en vrijen
eijgendom op en over te dragen aan en ten behoeve
van Barend Hanssen en Paulus Brakenhoff
als Voogden over Elisabeth Popta en Sulks ten
behoeve van deselve Elisabeth Popta
Twee klijne prijs obligatien uijt de Loterije
van twaalff millioenen van Anno 1712 ten Lasten
van Holland en Westvriesland ten Comptoire
van den ontfanger generaal in 'S gravenhage
Staande beijde op de naam van Anthonij caulier
gedateerd den Eersten maert St: 1712 als
Een gevallen in de 16e: Classis groot nog na
afflossing der anginentatie Vier hondert ponden
off guldens catr: fol: 2770 No: 264 geaggreeert
den 26e: Octobr: ap: 1715 Ne: 264 reg: fo: 28
En Een gevallen in de 18e: Classis groot na
afflossing der angmentatie twee hondert ponden
off guldens cap: fol 2770 No: 279 geeggreeert
den 1e: novembr: Me: 1715 5oe: 279 reg: fol: 30:
Welke beijde obligatie bijtransport in
datod le deser maand Julij 1756 voor
Harmanus van Heel Notaris en getuijgen
alhier gepasseert aan hem Comparant Sijn
getransporteert door^ ^ d affje Bullens wede:
en boedelhoudster van den Belegger
Anthonij Caulier volgens Sij Testament op
den 22: Junij 1733 voor de Notaris Jan
ardinois en getuijgen alhier verleeden

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (285)  Go to the previous page (283) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/