Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 272

Transcription

Dat Sij also met hun voornoemde Schip in dier¬
voegen beladen voorzien en geequipeert den 19:
Maij uijt de Baaij van Cadix vertrocken en in Zee
gelopen Sijn gedestineert na dese Stad Amsterdam
Dat Sij in de bevordering hunner reijse herwa
verscheijde malen en voornamentlijk den 22e: &
24e: maij hebben gehad harde winden en Stijve
koeltens met hoge en holle Zeen waer in hun Schi
Swaer heefft gewerkt gearbeijd en geslingerd en
Sij ook veel Zeewater en Zeestortingen op en over¬
kregen, en waer in Sij ook den voornoemde 22: &
24e: Maij blij bij de pompen bevonden en met het
water uijt gepompt hebben
Dat Sij voorts den 22e: Junij bnen Texel
na drie Ligter dlost te hebben
binnen gekomen en ^ den 27e: dito (alle de datums
volgens Journaal) voor dese Stad gearriveerd
^ verdre Ladinge
Sijn daer Sij hunne getrouwelijk gelost en uijtge¬
leverd hebben, Sijnde een pijp olij genoegzaam gehe
Leeggelopen
Verklarende Sij lieden Verders & wel ider
Voor Zig dat sij m e omtrent het behande
len hunner Ladinge Zig altijd Eerlijk &
Getrouwelijk gedragen & daeromtren¬
Geen bedrog off dieffstal gepleegt heb
ben & datf Sij lieden ook niet & weeten dat
Zulks door imand anders Geshietis
Verklarindenog laestelijk & weliderna
Sijn beste kennis & gedagten & Sulks mede
Elk voorzig
Dat de Extra Leckagie en vermindering die aan
de Pijpen olij en de nattigheijd versmelting en
beschadigtheijd die aan de verdre Ladinge
in hun Schip gekoeen bevonden mogt werden
gekomen te Sijn Sal veroorsaakt wesen door
de hier vorengemelde harde winden en Stijve
Koeltens het warken en Slingeren van hun Schip
en 't Zeewater daer inne op & overgekregen
Immers niet door eenig manquement aan
Hun Schip als Sijnde in maniere voorsz: Voor¬
sien & geequiperd Geweest hebbende ook het
Scheepsvolk geduunende de voorenstaande rijse
wel op de pompen Gepast & deselve altijd lens
Gehouden & voorts in alles Goede Zemanscap
Gebruijkt

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (273)  Go to the previous page (271) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/