Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 264

Transcription

Inventaris van
den Boedel en nalatenschap
van wijlen giertje Claas in haer
Leven weduwe van wijlen Sieuwe
Wopkes Sodanig deselve op
haer overlijden (Sijnde geweest
den 20e: april 175 is geconstitu
eert geweest beschreven bij mijsen
Verleij Notaris publicq bij den
Ed: Hove van Holland geadmit
teerd binnen Amsterdam resi
deerende, en Sulks op de op &
aangevinge van aaltje Sieuwert
dogter van voornoemde giertj
Claas, en voor & op haer overlijde
bij haer hebbende ingewoond
en ten versoeke van Sienwert
sienwerts en Claas Sicuwerts
den 13e: Maij 1756
ƒ24 1t: Zeg
meerderjarige Kinderen en Erffge
namen voor de Legitime portie
van opgemelde geertje Claas
mitsgaders ten versoeke van d' E. E.
Cilaas van Lijnschoten en Claas van den
Berg als Voogden over de minderjarige
Kinderen en verdre Erffgenamen van
deselve giertje Claas, alles volgens
haer Testament op den 18e: april
1756 voor mij Notaris en getuijgen
gepasseert, Sijnde de natenoeme
twee Kassen en twee porcelijn Kasjes
^ voorn:
den 20e: april door mij Notaris
verzegeld geworden, en bij derselver
opening de Zegels gaaff en ongeschon¬
den bevonden; en bestaande den
gemelden boedel in 't volgende
namentlijk
op 't Soldertje
Cirka 3 tonturff en verders
eenige rommeling
op 't bovenste Kamertje
6gladde Stoelen met een
Leuningstoel en een
Stoelkussen
een kopere bedpan
2 Saije gordijnen met een val
Een bed peuluw 2 Kussens
een katoene deeken 2 witte d:
met een Matras
3 vogelstruijs eijeren
eenige Enden gladde mat
Een notebome hang poreelijn Kasje
daer in
71 kopjes en 23 Schoteltjes onvers
poreelijn Soo heel als beschadigt
een Japanse trekpot en een do: Spoelkom
een rode trekpot

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (265)  Go to the previous page (263) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/