Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 24

Transcription

Op Heden den 7 Mar des Jaars
Compareerde voor mij Jan Verleij Notarii
bij den Ed Hove van Hollan Geadmitteerd bin
Amsterdam Resideerende
en
Scaippe:
122
den 7e: Maschippr: Christiaan Sadsen voerende het Schip de
1755 6 Hendrik Laast gekomen van Dantsig wonende hij
omparant in holsteijn dog Sijnde thans present binnen
dese Stad
welke Verklaarde bij dese te Constitueerden
& Magtig te maken de Heer Hendrik
vander noek wonende alhier
Omme in alle Gevallen Zijn Comparants
persoon te Representeeren en Zo van reets
Gedaane Als nog te doen Reijsen met het
Voorschreeven Schip zo lange hij Comparante
het Selve als Schipper zal voeren van een
ijgelijk te eijschen vorderen en ontfangen
Alle 't geenen hem Comparant voor vragt
penningen ordinaie en Extra ordenaere
varijen ongelden en Legdagen of anderzien
bevonden zal werden te Competeeren ingevolgen
de Cognossementen Rekeningen of anderen
a chijdens van alle ontfangstenquitantie te verlenen
met een iggelijk te mogen Rekenen Liquideeren
en Adjusteeren mitgaders accordeeren Trande
geeren of Compaomitteeren des noods ook in regten
te ageeren en Sijn Comparants Zaken voor alle
Regters geregten en Regts Collegien waar te
nemen uijt te voeren en te vervolgen en
Batien uijt eijnde en executie toe arreesten
op persoonen en Goederen te doen die te vervolgen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (25)  Go to the previous page (23) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/