Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 129

Transcription

nadeelige te appelleeren alle geconsi¬
gneerde of genamptiseerde goederen
of penningen te ligten Cautie te stellen
de borgen weeder te indemneeren
ook domicilie te kiesen en voorts gene
ralyk weegens voorsz reclameeringe
alles meer te doen & verrigten 't geene
na regten gerequireert mogte werden
en zy Comparanten zelve present
zynde zoude konnen of mogen doen
met magt van substitutie & revoca
tie belovende voor goed vast en van
waarde te houden alle 't geene uyt
kragte deeses gedaan en verrigt zal
werden onder verband en submissie
als na regten. Actum Amsterdam pre¬
sent Joannes van den Brink en adam
Fredrik Adame als getuigen
Jean Dulongzoon
Jrdich Sehilleb Rool
de Horft p. Ortre Jriorte Jogus
JJan Wonbn
Jean Neel & Zoon
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
A Fredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (130)  Go to the previous page (128) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/