Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 122

Transcription

Heeden den 7e. November Anno 1768
heb ik Daniel van den Brink openbaar No¬
aris binne Amsterdam ten versoeken van de
Heer Anthony Gabriel Metzner Coop¬
man binnen deeze stadt, Geinterpel
leerd de Heer Godfried Wylep meede
Coopman alhier
omme te hebben behoorlijke Acceptatie van
een origineele wisselbrieff waar van Copije
hier vooren is staande waar op gemelde
Heer Wylep ten antwoord gaff dat hij de
zelve wisselbrieff niet accepteert om
dat hy met den Trekker niet
accoord is
Overzulks heb ik Notaris wel expresselyk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
Acceptatie der voorsz: Wisselbrieff mitsgaders
van Wissel en herwissel en voorts van alle dezelve
te vinden en verhalen zoo als na regten en Wis¬
selsteyl is behorende Aldus Geprotesteert binne
Amsterdam ter presentie van Hendrik
Wijthoff en Joannes van den Brink
als getuijgen
D Vanden Brink
Not
H Wijsn
D: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (123)  Go to the previous page (121) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/