Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 112

Transcription

1901
Heeden den 6 November Ao. 1760
Compareerde voor mij Daniel van den Brink openbaar
Notaris binnen Amsterdam de Heeren Francois
Chion en Philippe Guillaume Chion, als
volgens zyn testa Erfgenaamen van wijlen de Heer Joseph
ment den 30 augs. Chion ^ woonende de Comparanten binnen deeze stad
1736 voor de Not
Mr. Mathys van Dewelke verklaarde op den 22 September laast
son en getuijgen
leeden in publicque vylinge alhier
alhier gepasseert
verkogt te hebben voor de somma van vier hondert
vyftien guldens
en by deeze te Cedeeren en Transporteeren aan de
Heer Mr. Daniel Varlet meede woonagtig
alhier een twee en derligste part en tz
fregat schip de Christina gevoerd door
Captijn Jochem Blank en dat met alle
desselfs toebehoren en gereedschappen zoo als op den da
der verkoop voor deeze stad was leg¬
gende
bekennende Zij Compt. van de voorsz: kooppenningen
zoo wel de laaste als de Eerste penning door de voorn
koper al wel betaald en voldaan te zijn waaromme zi
in qualite voorsz: verklaarde aan het selve /32 p scheeps
en toebehoren geen verder regt actie nog eijgendom
te hebben of te reserveeren maar doende daar van
Volkomen afstand by deese en zi Compten. belooven hel
zelve hp schp en toehooren ten allen lyden te
zullen vreienen Vrywaaren Op alle plaatsen en

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (113)  Go to the previous page (111) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/