Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 101

Transcription

Voor de Diaconie
1897
Heeden den 6e. November Ao. 1760
Compareerden voor mi Daniel van
den Brink, Openbaar Notaris, binne
Amsterdam de Heeren Everhard vn
sittert en Cornelis des Pommare
als gecommitteerdens uyt d'Eerwaarde
groote vergadering der E Broederen
diaconen der nederduytsche Gerefor¬
meerde gemeente alhier, dewelke ver
klaard en te Constitueeren en magtig
te maken Messrs. Willem dekemp Coopmans
boode van hier op Zeeland & Pieter van Kerk
wijk a Meddelburg zo te zamen als ieder van hun
omme voor hun Comparanten in hun
ne naame in qualite voorsz. te betalen
de belastinge en voorts te Compareeren
voor d' Ede. Heeren Bewindhebberen
der Nederlandse Geoctr: Oostindische
Compagnie ter Camere Middelburg
en aldaar te ontfangen de uytdeelin¬
gen dewelke tot dus verre bi welgeme.
Ede. Heeren Bewindhebberen ter Camere
van seventienen gedecreteert zijn voor
Twintig Ponden sestien schellingen
en agt grooten vlaams als ter Camere
voorsz: op de naam en reekening
van welgeme. diaconie bekent staan

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (102)  Go to the previous page (100) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/