Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 99

Transcription

1574
Heeden den 4e. september Ao. 1760.
Compareerde voor my Daniel van den Brink
Openbaar Notaris, binne Amsterdam
Gepjeschoenmaker wede. Paulus Gerlof
wonende inde binnebrouwerstraat
ende Vlotschuyte voerders gang alhier
en bekende by deese ontfangen te hebben
uyt handen van de Heer Anthony Fredrik
Bruyn Coopman binne deese stad als
meede reeder en boekhouder vant schip
de Catharina Elisabeth Galey gevoert
door Capn. Michiel Wolff laast gekomen
van st. Eustatius de somma van Een
hondert veertien guldens vijf stuyvers
zynde alle t geene haar voorne. man
Paulus Gerlof als matroos op tselve
schip gevaren hebbende en op de reys
overleeden zo aan maand gelden als
anders te goede en nagelaten heeft
waarvoor zy deselve Hr. Bruyn ten
vollen en finalyk is quiteerende zonder
dies weegens iets verder ofte meerder
te reserveeren en zy Comparante als
principale en Messrs. Hermanus
witen distelateur inde binne brouwer
straat, en Hendrik Meyboom to bake
verkoper wonende op de Heere Marko¬
(dewelke meede Compareerden en zig

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (100)  Go to the previous page (98) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/