Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 914

Transcription

als by Jacob Roosewint gesubstitueerde
voogd over de minderjarige G. G: Holle
boom die eygenaer is van een vierde
ende plantagie de vreede geleegen in
Rio Cottica volgens procuratie den 27.
October 1738 voor Christiaan Willem
Koster geswoore Clercq in de Colonce van
Surinamen en getuygen gepasseert
de somma van Eenduysend twee hon¬
dert neegen en sestig guldens Een
sluyver& dat ter voldoening van het
geene syn Compt. geme. principalen als
Erfgenamen van geme. wede. Johannes
Mol door en wegens de Plantagie de
vreede volgens overgeleverde Reekening
den 15 september deeses Jaars door geme.
H. Jan Stephanus Schaap qq geteekent
is Competeerende waar voor hy Compt.
in qualité voorsz: deselve is quiteerende
sonder diesweegen iets verder ofte meer
der te reserveeren, dog reserveert egter
zyn geme. principalen regt omme t
geene verder mogte opkomen en ook
uyt hoofde van de verbeetering den voorsz
Surinamen werd verwagt betaald mogte
weesen het een vierde part van geme.
Heeren Edward Bouwer vader en zoon
in hun voorne. qualiteyt te konnen
vorderen en ontfangen met belofte hunE
ten allen tyden te zullen indemneeren en
guarandeeren als meede vry kost en
schadeloos te zullen houden van alle
namaninge op en aansprake die hunE
wegens geme. betaalde somma zoude
mogen werden aangedaan, belovende
hi Compt. wyders omme indien vervol¬
gens mogte blyken deselve somma van
ƒ 1269.1. of eenig gedeelte daar van in suri¬
namen verreekent was endus niet had
moeten werden voldaan als dan deselve
somma aanstonds aan geme. HeereEduard
Bouwer vader en zoon te zullen restitueeren
mits de vordering daar van binne een Jaar na dato geschiet
daartoe verbindende zyn en zyn geme.
principalen personen & goederen als na regten
En voor my Notaris Compareerde meede de H.
voor zyn sociel
Anthony Bouwer als procurate hebbende
van de Heeren Edaard Bouwer vader en
dend
zoon en verklaarde na dat hy vorenstaan
de quitantie had horen leesen by deesen
aan teneemen en te beloven om in voorne.
qualiteyt het een vierde part van hun
voorne. principaal in alle t geene bevonden
mogte werden nog op te komen en weegens
verbeetering van geme. plantagie nog
betaald te zyn aanstonds aangemelde
Heer Jan Stephanus Schaap in zyne
geme. qualiteyt te zullen betalen en
voldoen mits zulks binne de tid van
een Jaar na dato deeses zal werden

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (915)  Go to the previous page (913) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/