Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 853

Transcription

So.
1834
Heeden den 25e. October Ao. 1766
Compareerde voor my Daniel van den Brink
Openbaar Notaris binne Amsterdam
Monsr. Willem Knocker, wonagtig binne
deese stadt dewelke verklaarde te constitu¬
eeren en magtig te maken zyn broeder
Mons. Jan Knocker wonagtig tot
Bormeer omme voor hem Comparant &
in zyne name als meede Erfgenaam van
nuwijle zyne Moey Janneke Riesenbeek
tot Celle overleeden in 't sterfhuys van
deselve zyne moey te treeden Inventaris te
doen maken des noods met Eede gesterkt
de vaste en andere goederen met de meede
Erfgenamen te verkopen en aan de kopers
nastyle aldaar gebruykelyk te transporteeren
en overtedragen de kooppenningen te ont¬
fangen daarvan te bekennen al wel betaald
en voldaan te zyn belofte van vrywaringe
te doen daartoe zyn Comparants persoon
en goederen voor syn aandeel te verbinden
alle uytstaande penningen met de
meede Erfgenamen te innen vorderen
en ontfangen, ook te treeden tot schifting
scheyding endeeling van deselve boedel
sijn Comparants portie of aandeel na
zig te neemen daar voor gelyk ook van
alle ontfangsten behoorlyk te quiteeren
en voornamaning te Caveeren en Ci
van verschel te accordeeren, Composeeren

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (854)  Go to the previous page (852) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/