Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 850

Transcription

1833
Heeden den 25 October Ao. 1760
Compareerde voor mij Daniel van den Brink openbaar Notaris
binnen Amsterdam d' Eerbane Clara de Bruyn
weduwe Willem Besfe wonagtig
binne deese stadt
Dewelke verklaarde te Constitueeren en magtig te maa¬
ken Monsieur Andries Fredriks
meede alhier wonende
Omme voor haar Compte. en zine naame en ten hyven behoeven
te eyschen vorderen en ontfangen van Mons. Jan
van Beekhuysen meede wonende alhier soda¬
nige somma van sesen viftig guldens als
haar Comparante van deselve is Competeerende
om tot die prys te verkopen
voor aan hem in den Jare 1759 geleeverde twee
horlogien ofte wel deselve twee horlogien
so deselve by hem ontfangen zyn terugh
op ontfangst quitantie te passeeren en voor namaninge in
te staan ook met dezelve te mogen reekenen liquideeren sal¬
deeren accordeeren Composeeren Transigeeren off Compromittee¬
ren bij weijgeringe van betaalinge en faute van accoord op en
teegens dezelve regt te pleegen ten dien eijnde te Compareeren
voor alle Heeren Hoven Regters geregten
en subalterne Collegien
aldaar alle termijnen van regten te observeeren requesten
te presenteeren vonnissen te versoeken dezelve ter Executie
te stellen en ten uijteijnde toe te vervolgen van de nadeelige
te proevoceeren reformeeren of appelleeren all geconsigneerde
off

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (851)  Go to the previous page (849) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/