Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 85

Transcription

1569
Heeden den 3e. September Ao. 1768
Compareerden voor mij Daniel van den Brink
openbaar Notaris binnen Amsterdam de Heeren
Sije en Cruikshank Cooplieden binnen deeze stad
bevragters ter Eenre, en schipper Jacob Jans
roerende t smakschip de vijff gebroeders
groot circa 52 lasten rogge, vervragter ter
andere zijde, dewelke verklaarden met
malkanderen geaccordeert en over een
gekomen te zyn
Dat den schipper met zyn gemelde schip
zijnde digt hegt en in staat om Coopmans
goederen over zee te voeren, beladen met
eenige goederen, ten spoedigsten van hier
zal vertrekken en zeijlen direct na Harlin¬
gen om aldaar steen en pannen tot ballast
in te neemen, en als dan ten Eerste van
daar vertrekken en zeijlen direct na
Gottenburg en zig aldaar addresseeren
en de ingenomene goederen geirouwelyk
lossen en leeveren aan der bevragteren
Correspondent, die het zelve schip weder
om zal beladen met alle zodanige goede
ren als dezelve zal gelieven tot de volle
of bequaame ladinge toe en zulks bin
nen de tijd van 20 agtereenvolgende
dagen te reekenen na den 2e. October dee
als daar als dan gearriveert is en andere met den dag hy daar arriveert
en stadt is bylossen
zes jaars ^ 't schip dus beladen zijnde zal
den schipper daar meede ten spoedigsten
van daar vertrekken en zeijlen direct na
Fockes & van Heijnen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (86)  Go to the previous page (84) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/