Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 833

Transcription

1826
Heeden den 24e. October Anno 1766
Compareerden voor mij Daniel van den Brink
openbaar Notaris binnen Amsterdam, de Heeren
Gebroeders S. Martin en Angely, Cooplieden
binnen deeze stadt, bevragters ter Eenre en Captin
Thomas Klyn voerende het snaauwschip de
Nagelblom lang 89 voet wyt 27½ voet hol 1251
voet en t dek 5 4 voet, vervragter ter andere
zyde, dewelke verklaarden met malkanderen
geaccordeert te zyn
Dat den Captijn met zijn gemelde schip ziyn
de digt, hegt en in staat om Coopmans goe
deren over zee te voeren, alhier van de
bevragters zal inneemen, gelyk dezelve be¬
loven in 't voornoemde schip te zullen
laden een ladinge Jarw en zulks tot de
volle of bequame ladinge toe, waar meede
den Captin ten spoedigsten van hier zal
vertrekken en zeijlen direct na ladix, en
in persoon om kennis van syn arrivement te geeven
zig aldaar addresseeren en dezelve ladinge
getrouwelijk lossen en leeveren aan den
bevragteren Correspondent, en zulks bin¬
nen de tid van 24 agter een volgende dagen
^daars na
die hunnen aanvang zullen neemen met
den dag dat hy daar gearriveert en in
staat is om te lossen, den Captin zijne la
dinge getrouwelyk gelost en geleevert heb
bende zoo zal deeze geEijndigt zyn en bi
hem voor vragtpenningen verdiend weezen
en door der bevragteren Correspondent
aldaar aan hem betaald werden ƒ 25 voor

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (834)  Go to the previous page (832) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/