Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 797

Transcription

Heeden den 21 October Anno 1768
Heb ik Daniel van den Brink openbaar Nota¬
Tris binne Amsterdam ten versoeken van de
Heeren Sclomon Jacobs & Zoone Nathan & Simon
Cooplieden binne deese stadt geinterpelleert
de Heer Christ: Alb: Froichen meede Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlike belaatinge van
secemn
een origineele Wisselbrieff waar van Copijehaa
vooren iis staande waarop gemelde heer Froiche¬
secande
ten antwoord gaff dat hi dezelve Wisselbrieff
niet zal betaalen om dat hij de prima
geaccepteerd heeft
overzulks heb ik Notaris wel expresselijk geprotesteert
zoo als ik protesteere bij deese van nonbetaalinge
secon
der voorsz: wisselbrieff mitsgaders van wissel en
herwissel en voorts van alle Costen schaden en In¬
tresten omme alle dezelve te vinden en verhalen
zoo als na regten en wisselsteyl is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam ter pre¬
sentie van Willem Appelsen Adam Fre
dnk Adam als getuigen
D Vanden Brink
ots
Willem Appels
A Fredr. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (798)  Go to the previous page (796) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/