Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 791

Transcription

1811
Heeden den 21e. October Ao. 1760 Compa¬
reerde voor mij Daniel van den Brink,
Openbaar Notaris binne Amsterdam Monsr.
Johannes Bondt, wonagtig binne deese
stadt dewelke verklaarde te Constitueeren
en magtig te maken de Heer Jacobus Egmande
Austen Eerste Clercq ter secretary der
stadt Middelburg specialyk omme voor
hem Comparant en en zyne name te Com¬
pareeren voor de Edele Achtbare Heeren
President en Keurscheepenen der voorsz
sladt Middelburg of daar sulx anders
gerequireert werd en aldaar met
solemneele Eede in de naam en ziele
van hem Comparant te verklaren,
dat den persoon van Adrianus Malet
waarlijk en deugdelyk aan hem Compt
schuldig is een somma van neegen
en dertig guldens en agt penningen
voor aan hem in den Jaare 1749 en
1750 geleeverde waaren volgens reeke¬
ning, en dat hij Comparant volging
daar voor nooyt eenige voldoening
ofte betalinge heeft ontfangen dierect
of indierect. En voorts diesweegen
alles te doen 't geene gerequireert
werd en hy Comparant selve present

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (792)  Go to the previous page (790) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/