Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 788

Transcription

1810
Heeden den 21e. October Ao. 1760 heb ik
Daniel van den brink, Openb. Nots., binne
Amsterdam ten versoeken van de Heeren
Lubely ende wet wonagtig binne deese
stadt my vervoegt ter woonplaatse
C:A
van Capn. Cornelis de Jongh voerende t
schip de vrouw Maria Clara, en aldaar
gedaan de volgende Insinuatie & protestatie
de Insinuanten doen zeggen dat gy geinse.
by Cherterparty den 11 & 14 October deeses
Jaurs tusschen de Insten. als schriftelyke
last en ordre hebbende van de Heer Arthur
Conron Coopman tot Rotterdam en und
geinse. voor my Notaris & getuygen opge¬
regt, un selve hebt verbonden omden
18 deesermaand van deese stad na Tessel
te vertrekken om na luid deselve Cher¬
terparty uwe reys te vervorderen, En
vermits gy geinse. niettegenstaande
zeer
de ^ hanstige geleegenthyd tot dus verre
voor deese stadt zyt blyven leggen zo
protesteeren zij Insinuanten by deese
door my Notaris en getuygen wel Ex
presselyk teegens uw geinse. van alle
kosten schaden & nadeelen daar door
aan de Insten. hun voorne. principael

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (789)  Go to the previous page (787) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/