Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 783

Transcription

tot Marseille voor reekening van de
bevragters zyjn
Den Captin met lossen en laden langen
op gehouden werdende als voorgemelde
legdagen zal hy voor ieder overige dag genie¬
ten Twintig guldens
Tot nakominge deezes verbinden de bevrag¬
ters d'inteladene ladinge en den Captyn
het gemelde schip en toebehooren en
voorts zig weedersids als na regten
Actum Amsterdam Present
Willem Appels & Adam fredrik Adam als getuyge
Corneli van derondeneule & torne
Willem Appels
Cornelis van Uien
Fredk. Adam
D Vanden Brink
Nots
(zonder den Captin gehouden zal zyn te traven
welk lossen tot Marsseille en laden tot schan
darona te zamen zal moeten geschieden bin
nen den tyd van 60 agtereen volgende dagen
die hunne aanvang zullen neemen met den
dag dat hy tot Marsseille gearriveert en
in staat is om te lossen en lopen tot dat
hy daar geExpedicerten weederom begin¬
nen met den dag dat hij tot schandarond
gearriveert en in staat is om te laden
t schip dus beladen zijnde zal den Captin
daar meede ten spoedigsten van daar
vertrekken en zeijlen direct na deeze
stadt, en dezelve ladinge alhier getrouwelyk
lossen en leeveren aan de bevragters, de
Captijn zyne ladinge alhier getrouwelyk
gelost en geleeverd hebbende zoo zal
deeze gelindigd zijn en bi hem voor
vragtpenningen verdiend weesen en
door de bevragters aan hem betaald
werden by de Hoop de somma van
ƒ 9000: neevens tien percent van t
montant van gemelde vragtpenningen
voor alle d'ordinaire avarijen en ongei¬
den en ƒ 150 tot een Caplaken, dog van
welke vragtpenningen tot Marsseille
na getrouwe ontlossing aan den Captin
zal op reekening en in vermindering zal
werden betaald een somma van ƒ 1200
Zullende het Garnier en Schotten alhier voor
reekening van den Captijn, dog de ballast

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (784)  Go to the previous page (782) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/