Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 741

Transcription

1794
Heeden den 16e. October Ao. 1760
Compareerden voor my Daniel van
den Brink Openbaar Notaris, binne
Amsterdam de Heeren Egbert en
Anthony van den Bergh Cooplieden
p binne deese stad als meede reeders
en Boekhouders van t schip genaamt
de vrouw Elisabeth en Susanna
gevoert door schipper Jan Jansz
wopkes welk schip op desselfs reyse
van hier na Curacao op Bonayre
is gestrand. En de Heeren van Else
en zoon meede Cooplieden alhier
als geintresseerdens in de ladinge
van 't selve schip, en te zamen ge¬
authoriseerdens van de geintres
seerdens in deselve ladinge by Aut
horesatie den sesde deeser maand
October en volgende dagen voor my Notaris
en zeekere getuygen gepasseert. En ver¬
klaarden zi Heeren Comparanten zo voor
zig zelve als in hunne opgeme. qualiteijt
te authoriseeren en uijt kragte der Clau¬
sule van substitutie in gemelde Autho¬
resatie geinsereert te substitueeren

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (742)  Go to the previous page (740) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/