Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 736

Transcription

Heeden den 15e. October Anno 1768
Heb ik Daniel Van den Brink openbaar Nota¬
his binne Amsterdam ten versoeken van
de Heeren Salomon Jacobs & Zoonen nathan¬
en Simon Cooplieden binne deeze stadt ge¬
interpelleert de Heer Jan Hendrik Koning
meede Coopman alhier
omme te hebben behoorlijke Betaaling van
een origineele wisselbrieff waarvan Copije
hier vooren is staande waar op geme.
Heer Koning ten antwoord gaf
dat hy dezelve wisselbrieff niet
kan betaalen by manquement
van remises
Overzulks heb ik Notaris wel expresselyk
geprotesteert zoo als ik protesteere bij deese
ven non betaaling der voorsz: wisselbrief
mitsgaders van Wissel en herwissel en
voorts van alle Costen schaden en In¬
tressen omme alle dezelve te vinden en
teshalen zoo als na regten en Wissel¬
steyl is behorende Aldus Geprotesteert
binne Amterdam ter presentie van
Willem Appels en Adam Fredrik
t dame als getuijgen
D Vanden Brink
Willem Appels
Nots
Fredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (737)  Go to the previous page (735) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/