Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 671

Transcription

1771
Heeden den 11e. October Anno 1708
Compareerde voor mij Daniel van den Brink
openbaar Notaris, binnen Amsterdam, de
Heer Louis Andre, voormaals koopman
te Rotterdam en jegenwoordig koopman bin
nen deeze stad, als voor Elff sestiende
parten geweezene mede Reeder en Eigenaar van
het schip genaamt de Zorgvuldig heyd, en
als voor de Heer Charies Gelard, wonende
in 's Gravenhage, voor een sestiende par
gewezene mede reeder en Tigenaer van
het voorsz: schip, zig nevens de verdere
meede reeders en Eigenaers van den
voorsz. schipe sterkmakende en de rati
Caverende, dewelke verklaarde by deezen
te Constitueeren en volmagtig te makende
Willem Boon, Procureur voor den Ed achtb
Gerechte der stad Rotterdam, specialijk
om de zake van hem Comparant nevens
de verdere gewezene mede Reders en
Eigenaers van het voorsz. schip, eerst
Eisschers in rau actie, en nu gedaegdens in
Cas d'appel, Contra Hermanus Barthold
meus Heemskerk, koopman te Rotter
dam, eerst gedaagde in rau Actie en nu
Eisscher in cas d'appel met de Clausule
van Inhibilie, voor den voorsz. Ed: Achte¬
Gerechte der stadt Rotterdam waer te
nemen, defenderen en vervolgen, tot den
uyt einde en uytterlike Executie toe, tot

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (672)  Go to the previous page (670) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/