Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 669

Transcription

HHeeden den 11 October Anno 1760
Heb ik Daniel van den Brink openbaar Hol¬
fus binne Amsterdam ten versoeken van Mijulfe
Jannetje Cornelis Wonagtig binne deese stad
by de heer Wisselm van Hoesen Coopman al
hier
omme te hebben behoorlike betaalinge van een
origineele Wisselbrief waar van Copije hier
vooren is staande (zinde dezelve den 2 Augus
tus laastl door my Notaris ter accep¬
tatie gepresenleert en daarvan geprotesteert,
Waarop ge eender Comptoir bediendens van
gemelde hier venn Hoesen ten antwoord
gaff dat dezelve Wisselbreff niet werd
betaalt om reeden aan den Trecker
geschreeve
Overzulks heb ik Notaris welexpresselijk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere be deese van nog
betaalinge der voorsz: wisselbrieff mitsgaders
van wissel en herwissel en voorts van alle
Costen schaden en Ineressen omme alle de
zelve te vinden en verhalen zoo als na regten
en Wesselstegl is behorende Aldus Geprotes
test binne Amsterdam ter presentie van
Willem Appelsen Adam Fredrik Adame
als getuigen
D Vanden Brink
Nots
Willem Appels
Fredr. Adamm

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (670)  Go to the previous page (668) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/