Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 654

Transcription

Pro Deo
1765
Heeden den 11e. October Ao. 1760
Compareerden voor my Daniel van
den Brink, Openbaar Notaris, binne
Amsterdam de Heeren Christiaan van
Noorle en Nicolaas Ten Have beide
wonende binne deese stadt, te kennen
geevende: dat Geertruijde Penyn wede.
Jan Ten Have werdende door de E
Broederen Diaconen der Nederduytse
alhier
gereformeerde gemeente ^ gealemen
teert int Diaconce Oude Vrouwen
suys zoude werden geplaast, wel
gemelde diaconen diffeculteerde
haar in't selve huys in te brengen
vermits zy vier kinderen is heb
bende als Johanna oud 24 Jaaren
Francois oud 22 Jaaren, Jan 21 Jaeen
en Alida Christina oud 19 Jaren
waaromme zij Comparanten zo
te zamen als ieder afzonderlyk
onder behoorlijke renuntiatie van
de benefitien ordines divisionis
et Excussionis (:waar van si zig
door my Notaris houden onder
rigt:) verklaarden sig selve te stellen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (655)  Go to the previous page (653) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/