Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 652

Transcription

1764
Heeden den 11e. October Ao. 1760
Compareerde voor mij Daniel van den
Brink openbaar Notaris binne Amsterdam
Mejuffrouw Anna Maria Boddens
behaarde ongehuwde dogter wonagtig
ende beverwik zynde present binne
deese stadt
Dewelke verklaarde verkogt te hebben
en by deese te Cedeeren en Transporteeren
aan en ten behoeven van de Hr. Justus
Hendrik Hotze wonagtig alhier
Een obligatie ten lasten Holland en
Westvriesland ten Comptoire Amster¬
dam groot seven hondert guldens
Capitaal staande op de naam van Abra¬
han dias da Fonscha gedateert 10 de¬
cemiber 1672 Da. M. No. 4046 fo. 181 verso. no.
847 fo. 75 en geagt. 24 Maart 1674 regta.
fo. 279 No. 3330.
Waarvan zy Juffrouw Comparante
onder andere het regt heeft bekomen
volgens acte van quitantie aan en
overgifte van de Heeren Maljardus
Keyser en Hendrik Momma (als Exe¬
cuteers van den testamente van wyle
de Heer Jan van Venbergen) den 8e.
July 1743 voor my Notaris en getuygen
gepasseert.

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (653)  Go to the previous page (651) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/