Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 649

Transcription

1763
Heeden den 10 October Ao. 1768
Compareerde voor mij Daniel van den
Brink, Openbaar Notaris binnen Am¬
sterdam de Heeren Zeger van Son
en zoon Cooplieden binnen deeze
stadt
dewelke verklaarde te Constitueeren, en
magtig te maaken den weledele Heer
Christian Gottlieb von Hohmann
a Leipzig
Omme voor hun Compten. in hunne Naame en ten
hunnen behoeve te Eijschen vorderen en ont¬
fangen van de Heer Johan Michiel
Appolt aldaar alle het geene hun
Comparanten van dezelve is Com¬
peteerende ingevolge de reekeningen
of andere bescheyden daar van
zijnde
Op ontfangst quitantie te passeeren en
voor namaninge in te staan, ook met
een iegelijk te mogen Reekenen, Liquidee¬
ren, saldeeren, accordeeren, Composeeren
Transigeeren off Compromitteeren, bij

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (650)  Go to the previous page (648) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/