Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 630

Transcription

1757
Heeden den 8 October Ao. 1766
Compareerden voor my Daniel van den Brink
openbaar Notaris, binnen Amsterdam, de
Heeren Fredrik Beltgens en Compe. Cooplieden
binnen deeze stadt, bevragters ter Eenre. en
schipper Wijbrand Roelofs, voerende het
koffschip de Liefde groot 85 rogge lasten
vervragter ter andere zyde dewelke verklaar¬
den met malkanderen geaccordeert te zijn
Dat den schipper met zijn gemelde schip
zijnde digt hegt en in staat om Coopmans goe¬
deren over zee te voeren, beladen met goe¬
deren waar van de vragt ten zyn behoeven
zal zijn, ten spoedigsten van hier zal vertrekken
en zylen direct na Bayonne en zig aldaar
ter bediening van zyn schip addresseeren aan
der bevragteren Correspondent, die het zelve
schip aldaar zal beladen met alle zodanige
goederen als dezelve zal gelieven, en zulks
tot de volle en bequaame ladinge toe, en
zulks binnen de tyd van dertig agter een
volgende dagen, die hunnen aanvang zul¬
len neemen met den dag dat hy daar
gearriveert en in staat is om te laden
dog waar onder begreepen zijn Agt
dagen die den schipper tot lossen nodig
heeft, t schip beladen zynde, zal den
schipper daar meede ten spoedigsten
van daar vertrekken en zeijlen direct
na deeze stadt, en dezelve ladinge alhier
getrouwelijk lossen en leeveren aan
de bevragters, die als dan aan den schippe

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (631)  Go to the previous page (629) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/