Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 618

Transcription

geworden is, dat zy by haar getuyge komen
de door droefheijd als uijtsemig scheen
en in die gemoeds gesteld heyd uyt wan¬
kopigheid zig en zulke bewoordinge te
meermalen uytliet als of zy zig zelve
lieven
wilde te kort doen en een eynde van haar
leeven maken als op die wijze dagelyke
Wilde
haar leeven doorte brengen. dat zy reqt.
in die droefgeestigheyd en wanhoopigheyd
de deur uyt en de stoep afgaande zy ge¬
tuyge haar is gevolgt en de reqte. van haar
voorneemen dat zy te kennen gaf te hebben
heeft trachten te weederhouden en ook
daarin dadelyk belet heeft
zy Eerste getuyge verklaard nog dat daar het
voorgeme. geval door de tweede getuyge ver¬
haald zynde zy eenige tyd daarna als de
reqte in de kraam bevallen was ten huyse
van de reqte. zynde heep kind zynde een zoon
heeft gezien en bevonden heeft dat het selve
kind diverse vlacken en teekens had, be¬
welke zy getuijge bij haar selve niet anders
konde opmaken als door mishandelingen
de moeder gedurende haar swangerheyd
aangedaan te zyn veroorsaakt.
Gevende voor reedenen van weetenschap als
in den text bereyt zynde tselve met Eede te
bevestigen Actum Amsterdam present Willem
Appels en Joannes van den Brink als getuygen
Geertruy Divers
Willem Appels
susanna de bruyn
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
Nots
te doen. dat daar en teegen de voornoemde
Hendrik Jan van uyk zig altyd zeer
stroef en stuurs tegens de requirante
gedragen heeft, knorrende en Morrende
altyd zo dat de reqte. nooyt aan hem ge¬
noegen konde geeven. dat ook de requirante
meesten tijd zo veel geld niet magtig was
dat zy het geene voor het huys houden en
keuken dageliks benodigt was konde be¬
talen, maar ter oorsake dat zy het selve
niet van haar man konde krigen schoon¬
zy op een vriendelijke wyze daarom ver
sogt, het selve van de dienstbodens ofte
van haar moeder moest leenen gelyk zy
Eerste getuigen de verse malen voor de
Reqte. by haar moeder is geweest om geld
tot haar huyshouden te versoeken
zy laaste getuyge verklaard dat in het
laast van den Jaare 1751. of int begin van
den Jaare 1752 op zeekere zaturdag sonder
dat haar de precise tijd geheugt, des reqten.
voorne. man desmiddags van de beurs
thuys komende op een zees onbetamelyke
wize met rasen en tieren schelden
vloeken en sweeren teegens de reqte. dewelke
toen hoog swanger was en geen de minste
reeden daar toe gaf, is uytgevaren en
haar tot verscheidene malen ordoneerden
het huys uyt en van hem aftegaan, zoda¬
nig dat de reqte. en alle die en huys waren
daar door dodelyk ontstelden en de
reqte. en zonderheyd zo sterk aangedaan

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (619)  Go to the previous page (617) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/