Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 601

Transcription

zullen neemen met den dag dat hy daar
gearriveert en in staat is om te laden
t schip dus beladen zynde zal den schippe
daar meede ten spoedigsten van daar ver¬
trekken en zijlen direct na deeze stadt
en dezelve ladinge alhier getrouwelijk
lossen en leeveren aan den bevragter, der
schipper zyne ladinge alhier getrouwelyk
gelost en geleevert hebbende zoo zal deeze
geEindigt zyn en by den schipper voor
vragtpenningen verdient weesen
en door den bevragter aan hem betaald
werden veertien guldens voor ieder van
wijn van vier Oxhoofden zullende de
vijf stukken Brandewin teegens twee
vaten win gereekent werden; neevens
ses goude ducaten tot een Caplaken
Zullende de ordinaire avarijen en
ongelden gedragen en betaald werden Willem Appels
na Costume der Zee
Een schipper met laden langer op
gehouden werdende als voor gemelde
legdagen zal hy voor ieder overige
dag genieten ƒ 15.15 alles Hollands
Courant geld
Wyders is nog geconditioneert, inge¬
valle den schipper na de maand
november deezes Jaars tot Bly
quam te arriveeren, des bevragters
Cornespondent de keuse zal hebben om
het zelve schip te beladen of niet, mits
hy gehouden zal zyn zig binnen de tyde
van vier en Twintig uuren te verklaren
so hy niet beladen werd
ten eynde den schipper ^ vry is om van
andere goederen te mogen laden
Tot nakominge deezes verbind den
bevragter d'inteladene ladinge en den
schipper zyn gemelde schip en toebe¬
hooren en voorts zig weederzyds als
na regten
Actum Amsterdam present twille
Appels & Joannes van den Brink
als getuygen
Ja Samuel Sellort
Rabriel Lanelsen
D Vanden Brink
NNots
D: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (602)  Go to the previous page (600) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/