Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 589

Transcription

Heeden den 6 October Annostbo
heb ik Daniel van den Brink openbaar
Notaris binne Amsterdam ten versoeken
van de Heer Jan Willem Willems en Coop¬
man binne deese stadt geinterpelleert
de heer Jan Schinkel meede Coopman
alhier
omme te hebben behoorlijke betaalinge van
een origineele Wisselbrieff waar van
Copije hier vooren is staande waar
op gemelde heer schinkel ten antwoord
gaff dat hi dezelve wisselbrieff aanstaan¬
de Vridag zal betaalen
Overzulks heb ik Notaris wel expresselyk
geprotesteert zoo als ik protesteere bij
deese van non betaalinge der voorsz: Wis¬
selbrueff mitsgaders van Wissel en her wis¬
sel en voorts van alle Costen schaden en
Intressen omme alle dezelve te vinden en
vechalen zoo als na regten en Wissel¬
steyl is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam
ter presentie van Hendrik Wijthoff en
Adam Fredrik Adam als getuijgen
D Vanden Brink
Nots
H Withen
Fredk. Adam

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (590)  Go to the previous page (588) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/