Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 568

Transcription

Heeden den 6 October Anno 1760
heb ik Daniel van den Brink openbaar Nota¬
ris binne Amsteldam ten versoeken van de
heer Aron de la Penja Coopman binne
deese ^ geinterpelleert de heeren Jan &
Theodore van Marselis mede Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlijke acceptate van een
ongineele Wisselbrieff waar van Copje hier
vooren is staande waarop gemelde
heeren van Marselis ten antwoon ga¬
ven dat zy dezelve Wisselbriff niet
Accepteeren om reeden aan den
Trecker te schrijven
Overzulks heb ik Notaris wel expresselik gepro
testeert zoo als ik protesteere by deese van non
Acceptatie der voorsz: Wisselbrieff mitsga
ders van Wissel en herwissel en voorts van
alle Costen schaden en Intressen omme
alle dezelve te vinden en verhalen zoo als
na regten en Wisselsteyl is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam
ter presentie van Willem Appelsen
Aann redrik Adami als getuijgen
D Vanden Brink
Nots
Willem Appels
Fredrk. Adam

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (569)  Go to the previous page (567) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/