Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 558

Transcription

1734
Heden den 2e October Anno 1760
compareerden voor my Daniel van den Brink, Openbaar Nota¬
sis, by den Hove van Holland geadmiteert, binnen Amster¬
dam resideerende, in presentie der nagenoemde Getuygen, met
Jan Paulsen Slaapbaas op de gelderse
Kaay by de waterpoorts brug, willem Coster
Wynkoper op boomsloot en Roelof
Cassenbroek tobaks verkoper op de gelderse
haay by t Camper hooft, alhier
dewelke bekenden ontfangen te hebben uyt handen van de Heer
Anthony Fredrik Bruijn Coopman
binnen deeze Stad, als meede Reeger en Boekhouder van
't schip genaamnde Catharinaa lusabeth Galey gevoert door
Captin Michiel Wolff an gekomen van
st. Custatius de somma van ƒ24„15. en
zulks ter voldoening van ƒ15„13 als den
eersten Comparant ƒ 7„4 als den tweeden
comparant en ƒ 5.16 als den derden Com¬
parant is Competeerende van Andries Pieters
nu laast als matroos met 't zelve Schip gevaren heb¬
bende en op de reys overleeden, waar voor zy gem. Heer Anthony
Fredrik Bruijn hiet alleen zyn quiteerende,
sonder dieswegen iets verder ofte meerder ten ziynen Sasten te
reserveeren, maar beloven zyn Egelyk ook de verdere Heeren
Reeders mitsgaders den gemelde Captyn ten allen tyden te zul¬
ten indemneeren en bevryden voor alle namaninge op en aantpra¬
ke die hun E. diesweegen zoude mogen werden aangedaan en be¬
Loven wyders dat zoo wanneer vervolgens eenige andere Credi¬
teuren mogten opkomen, die gelyk of beter regt als zy Compte.
hadden, pro rato van 't geene by hun onttangen is, weeder uyt
te zullen keeren, ten welken eynde zy Compten. den een voor
den ander en zulks te zamen en ieder voor 't geheel, zig ten
behoeve van gem Heer Anthony Fredrik
mruiin verklaren te stellen borgen en principalen onder
renuntiatie van de benefitien Ordinis divisionisde Excussionis,

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (559)  Go to the previous page (557) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/