Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 542

Transcription

ƒ1:10
1728
In den Naame Godes Amen
Heeden den tweede October Ao. 1768
Compareerden voor mij Daniel van den Brink openbaer
Notaris by den hove van holland geadmitteerd bin¬
nen Amsterdam resideerende in presentie der
nagenoemde getuijgen d'Eensame Willem
turfschip
Creijnen van Swieten en Pietje Cornelis
vegsturf Egtelieden wonagtig by waver¬
veen onder de geregte van Boxhol zynde
present binne deese stad d'ondergenoem¬
de getuygen bekend, gezond van Lichaam
hun verstand memorie en uijtsprake wel hebbende
en gebruijkende zoo dat uitwendig bleek dewelke
(na Christelijke recommandatie van Ziel en Lichaam
als meede dood en te niet doeninge van alle Testa¬
menten Codicillen en andere soorte van Laaste
willens dispositien die zy te samen ieder van hun
alleen off met iemand anders Voor dato deezes mog
te hebben gemaakt en gepasseert:) en verklaarden
hun Testament te maken en van hunne na¬
latenschap te disponeeren dewile zij daar toe tid en
gelegen theijd hadden in maniere als volgt
En alsoop nieuws disporeerende soo verklaarden zij
Testateuren uit egte en suipere liefde malkande¬
ren overen weeder en sulks de Eerststervende de
langstlevende van hun te noemen en te stellen
tot zyn of haar Eenige en algeheele Erfgenaam
off Erfgename en dat in alle de goederen zoo
roerende als onroerende Actien Crediten en Gereg¬
tigheeden geene van dien uitgesondert die de
Eerststervende met er Dood zal komen te ont¬
ruimen en natelaten omme door de langstld
vende te werden aanvaard bezeeten en behouden

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (543)  Go to the previous page (541) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/